điểm bất hợp lý trong tranh

Mỗi tranh đều có một điểm bất hợp lý, không theo logic, đòi hỏi bạn phải tập trung và tinh mắt?

1:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p6.html”>>>Đáp án

Câu 6:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 5

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p7.html”>>>Đáp án

Câu 7:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 6

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4005815-p8.html”>>>Đáp án

Theo 7 Second Riddles