Năm đố điểm bất hợp lý

Mỗi tranh đều có một điểm bất hợp lý, không theo logic, liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Câu 1:

Năm câu đố tìm điểm bất hợp lý

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/-duc/nam-cau-do-tim-diem-bat-hop-ly-4002874-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2:

Năm câu đố tìm điểm bất hợp lý - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-tim-diem-bat-hop-ly-4002874-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3:

Năm câu đố tìm điểm bất hợp lý - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-tim-diem-bat-hop-ly-4002874-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4:

Năm câu đố tìm điểm bất hợp lý - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-tim-diem-bat-hop-ly-4002874-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5:

Năm câu đố tìm điểm bất hợp lý - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-tim-diem-bat-hop-ly-4002874-p6.html”>>>Đáp án

Theo 7-second riddles