Ba bài toán ít người giải được

Bạn hãy vận dụng khả tính toán, tư duy logic để ra quy của các hình và điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

1:

Ba bài toán ít người giải được

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/-duc/ba-bai-toan-it-nguoi-giai-duoc-4005600-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2:

Ba bài toán ít người giải được - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-it-nguoi-giai-duoc-4005600-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3:

Ba bài toán ít người giải được - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-it-nguoi-giai-duoc-4005600-p4.html”>>>Đáp án

Theo Max Creative Concepts